Úvodní stránka » » Historie naší školy

Historie školy v Dolních Kralovicích

Od kdy byla provozována škola v Dolních Kralovicích není známo. Pravděpodobně zde mohla být už před třicetiletou válkou, protože na farnosti byli čeští bratři, o nichž se ví, že vynikali ve čtení bible.

Po třicetileté válce se z iniciativy katolické církve zakládaly farní a klášterní školy. Z roku 1683 máme v kralovické farní matrice první zmínku o učiteli Ulrychu Raichovi.Sem tedy klademe písemně doložené počátky dolnokralovického školství.

Škola byla dřevěná srubová chalupa pod kostelem. Byla jednotřídní s bytem pro učitele. 30.dubna 1764 vypukl v Dolních Kralovicích požár, který zničil velkou část obce včetně školy. Škola byla na náklady vrchnosti znovu postavena jako jednotřídní dřevěná stavba. Měly do ní chodit děti ze všech přifařených obcí.Byly to : Horní a Dolní Kralovice, Bezděkov, Všebořice, Radíkovice, Čejtice, Milošovice, Bernartice, Borovsko, Loket, Brzotice, Tomice, Střítež, Příseka, Zahrádčice, Lhotice, Libčice. V těchto obcích žilo v této době 3 829 obyvatel, z toho 374 dětí školního věku, jak se všechny tyto děti vešly do jedné třídy? Byly jiné lavice, děti seděly v lavicích po 12, některé obsadily stupínek a místa okolo lavic. Navíc školní docházka byla nepovinná, takže průměrně chodilo do školy 87 dětí. Od jara do podzimu musely děti pomáhat v hospodářství a při polních pracích, proto se škola plnila žáky v zimě.

Učitelé byli především "kantory", čili zpěváky, hudebníky, varhaníky, méně učiteli. Jejich povolání je vázalo ke kostelu. Znalost hudby byla podmínkou pro přijetí do místa. Dozor nad školou měl ve farnosti farář. Denně se vyučovalo náboženství, čtení, psaní a počítání.

V roce 1774 císařovna Marie Terezie svým patentem zrušila farní školy a nahradila je školami triviálními. Rovněž byla zavedena povinná školní docházka od 6 do 12 let. Ve školách triviálních se učilo totéž jako ve farních školách, přibylo pouze tkaní a pletení. Nebylo dostatek tříd, nebylo dostatek učitelů, stát byl vyčerpán válkami. Škola byla i nadále ponechána v rukou církve, která dosazovala učitele a dohlížela na školství.

V dubnu 1805 dřevěná budova školy opět vyhořela. Následujícího roku byla postavena na tomtéž místě nová, opět dřevěná budova školy. Ta po necelém roce znovu lehla popelem. Potřetí se škola již nestavěla, ale byla umístěna do jednopatrové budovy bývalé kaplanky vedle fary. V roce 1826 byla jednotřídní škola rozšířena na dvoutřídní. Obě třídy zůstaly v budově bývalé kaplanky. V první třídě bylo zapsáno 100 dětí, ve druhé 82.

V roce 1869 byl rakouskou vládou vydán nový školský zákon, který definitivně převedl školství z rukou církve do rukou státu. Obec podle tohoto zákona hradila stavbu školy a její údržbu, stát platil učitele. Školní docházka byla uzákoněna na 8 let povinné školní docházky - od 6 do 14 let. Ve třídě mohlo být nejvíc 80 žáků. Školy triviální byly zrušeny a byly zřízeny školy obecné, měšťanské, gymnázia a reálky. Do obecné školy chodili žáci 5 let, do měšťanky 3 roky.

Aby se novému školskému zákonu vyhovělo, začaly se stavět v okolí Dolních Kralovic nové jednotřídky, které částečně dolnokralovické škole odlehčovaly. Roku 1869 byla postavena škola v Tomicích, v roce 1870 ve Všebořicích a roku 1888 v Borovsku. V roce 1870 byla dvojtřídní škola v Dolních Kralovicích rozšířena na trojtřídní, roku 1882 zde byly již čtyři třídy a roku 1885 pět tříd. Dvě třídy byly v kaplance, další v pronajatých místnostech dolnokralovických občanů.

Roku 1873 byly zákonem ustanoveny školní rady v sídlech škol. Hlavním úkolem dolnokralovické školní rady byla výstavba nové školy. Proto 12.října 1883 bylo usneseno stavět budovu pro 6 tříd. Se stavbou se začalo v roce 1884 a již 1. září 1885 se v nové budově vyučovalo.Z bývalé kaplanky, která přestala sloužit školnímu provozu, byl vybudován sirotčinec a po jeho zrušení místnosti přeměněny v nájemní byty.

V roce 1904 podala školní rada žádost o povolení zřídit chlapeckou měšťanskou školu. Této žádosti bylo vyhověno a 1. třída měšťanky byla 4. září 1904 otevřena. Současně byla šestitřídní obecná škola změněna na pětitřídní a žáci 6.ročníku byli zařazeni do 1.ročníku měšťanky. Tyto změny způsobily, že dvě třídy musely být opět umístěny v pronajatých místnostech.V roce 1905 je zřízena jednotřídka v Lokti, v roce 1910 dvoutřídka v Bernarticích a jednotřídka v Libčicích.

V roce 1910 byla podána žádost o zřízení dívčí měšťanské školy. Této žádosti vyhověno nebylo, a proto školní rada požádala, aby dívky mohly navštěvovat měšťanku spolu s chlapci. Této žádosti bylo vyhověno a ve školním roce 1912-1913 jsou první dívky přijaty do 1.ročníku měšťanky spolu s chlapci.

Před 1.světovou válkou byl opět nedostatek míst pro třídy a bylo nutno nastalou situaci řešit výstavbou další školní budovy. Proti této stavbě se postavili zástupci některých obcí v místní školní radě, kteří se obávali velkých nákladů. Ze stavby školy sešlo a místo ní byl postaven obecní dům, ve kterém byly umístěny 4 třídy obecné školy. V nevyhovujících prostorách obecního domu pak škola existovala téměř půl století.

Po 1.světové válce bylo nutno provést důkladnou opravu celé školní budovy a vybavit ji novým nábytkem, ale obec byla bez finančních prostředků. V roce 1922 byl zřízen jednoroční učební kurz, tedy 4. ročník měšťanky, což bylo další vydání. Škola měla celkem 14 tříd, z toho obecná škola 5 - umístěné v obecním domě, měšťanka 9 - z nich 7 bylo umístěno ve školní budově a 2 v budově sirotčince, kam se téměř po 50 letech škola opět vrátila.

V době 2.světové války došlo k velkým změnám ve školství. Osm hodin týdně byla vyučována němčina, z osnov zmizel dějepis a zeměpis.Někteří dolnokralovičtí učitelé byli pronásledováni gestapem. V roce 1945 se téměř nevyučovalo, protože škola byla obsazena německou armádou. Děti se scházely dvakrát týdně na zahradě hotelu Blaník, kde dostávaly domácí úkoly.

Po 2.světové válce byla budova školy na náměstí ve velmi špatném stavu. Uvažovalo se o výstavbě nové školy, ale ta byla v nedohledné budoucnosti. S renovací školní budovy se začíná v padesátých letech minulého století. Jsou pořízena nová okna, omítka, opravena střecha, škola je vybavena školním rozhlasem a telefonem, později se objevují i nové přístroje audiovizuální techniky.

Byla otevřena školní kuchyně s jídelnou, zlepšila se doprava žáků do školy jednak vlakem, jednak autobusem, byla zřízena školní družina.

V roce 1954 byl zrušen okresní soud v Dolních Kralovicích. Budova soudu byla adaptována na další školní zařízení. V té době měla škola název osmiletá střední škola. Do přestavěné budovy soudu byly umístěny všechny třídy prvního stupně, a tak se děti dočkaly pěkné a po všech stránkách vyhovující školní budovy.

V šedesátých letech vznikají odborné učebny na druhém stupni školy.byla pořízena učebna fyziky a chemie, zeměpisu a dějepisu, přírodopisná učebna, kreslírna, byly vybudovány a zmodernizovány kabinety. Rovněž byly vybudovány školní dílny a školní pozemek pro pracovní vyučování. Dochází k přejmenování školy na základní devítiletou školu.

V roce 1963 bylo vládou ČSSR rozhodnuto o výstavbě vodního díla Želivka jako hlavního zdroje pitné vody pro Prahu. Tím bylo rovněž rozhodnuto o likvidaci města Dolní Kralovice. Náhradou za to mělo být vybudováno moderní sídliště v blízkosti Dolních Kralovic včetně nové školy.Při zahájení demoličních prací v roce 1968 měla škola tři budovy, ve kterých se učilo 480 žáků. Ke školnímu obvodu patřily málotřídní školy v Tomicích, Bernarticích, Němčicích, Keblově, Mnichovicích, Všebořicích, Čejticích a ve Studeném.

V roce 1970 dochází ke zrušení školy ve starých Dolních Kralovicích.O prázdninách tohoto roku se dokončuje úklid a stěhování základní devítileté školy ze starých Dolních Kralovic do nového areálu školy, který je součástí sídliště vybudovaného na okraji obce Vraždovy Lhotice. Nová škola je pětipavilonová s dvěma pavilony učeben pro 1. a 2.stupeň, dále pavilonem školních dílen, školní tělocvičny , školní družiny a školní jídelny. 1.září 1970 je škola slavnostně otevřena a předána do užívání žákům a učitelům. V roce 1971 navštívil školu tehdejší prezident republiky generál Ludvík Svoboda. Na jeho popud byl obci potvrzen historický název Dolní Kralovice.Tím začíná nová kapitola rozvoje školství v naší obci.

v roce 1973-1974 byl v areálu školy vybudován školní pozemek v hodnotě 400 000 korun, v roce 1980 bylo dokončeno školní hřiště položením živičného povrchu.Od 90.let minulého století dochází k pozvolnému úbytku žáků na naší škole.V současnosti má škola celkem 176 žáků v devíti třídách. V roce 1984 je provedeno zkrácení školní docházky o jeden rok a opět se mění název školy na základní škola.Tento název má naše škola dodnes, i když se na devítiletou školní docházku znovu vrací v roce 1993

Aktuality

Zrušená akce!

18. 9. 2020

Kroužky 2020/2021

16. 9. 2020

Ochranné štíty

9. 9. 2020

Pernštejni

4. 9. 2020

Přivítání prvňáčků dne 1.9.2020

4. 9. 2020

archív