Vnitřní řád školní družiny

1)      Školní zařízení – družina mládeže pečuje o místní i dojíždějící žáky navštěvující ZŠ. Během   pobytu v tomto zařízení je volný čas dětí uspořádán tak, aby vyhovoval jejich zájmům a schopnostem. ŠD organizuje činnost žáků i v hodinách děleného vyučování. ŠD využívá pro svou činnost všechny místnosti pavilonu ŠD ( herna1, 2, chodba, přípravná třída, školní knihovna), internetovou učebnu, cvičnou kuchyni, školní tělocvičnu, školní pozemek a na vycházky prostory obce a jejího okolí.

2)      Provoz ŠD    6.30  -   16.00

3)      Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu ŠD a stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Seznámení s tímto dokumentem provádějí vychovatelky ŠD. Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č.74/205 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

 Povinnosti žáků

 

-          Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

-          Řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat.

-          Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školských nařízení vydané v souladu            s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.

-          Své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.

-          Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásí vychovatelce ŠD v ten den, kdy ke ztrátě došlo.

-          Zacházet s vybavením ŠD šetrně, udržovat prostory ŠD v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.

-          Žák je povinen chovat se ve ŠD tak, aby neohrožoval spolužáky ani zaměstnance školy. Při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu ŠD může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.

-          Žáci nesmějí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí. Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka k jinému žákovi či pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení tohoto řádu a žák bude ze ŠD vyloučen.

-          Žáci nesmějí nosit do ŠD cenné věci, vlastní hračky ani předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáků. ŠD nezodpovídá za jejich ztrátu.

-          Žáci nesmějí pořizovat nahrávky video, audio, foto, zákaz používání tabletů a mobilních telefonů. V nutných případech mobilní telefon povolují vychovatelky.

-          Jakmile přijde žák do ŠD, nesmí ji opustit bez dovolení přítomné vychovatelky.

-          Nevolnost nebo úraz oznámí žáci okamžitě vychovatelce. Zákaz používání, držení a šíření návykových a toxických látek.

-          Do ŠD si děti přinesou oděv na převlečení pro pobyt venku, výtvarné a pracovní činnosti. Své věci musí mít řádně označené a ukládají je na stanovené místo.

 

Práva žáků

-          Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.

-          Na vzdělání a školské služby podle školského zákona.

-          Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

-          Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.

-          Na informace a poradenskou pomoc školy.

-          Na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku.

-          Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením.

-          Na odpočinek, hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech.

-          Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

-          Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.

             

              Práva a povinnosti zákonných zástupců

-          O přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy.

-          Na zápisovém lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka v ŠD. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu než je na zápisním lístku je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informacemi, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů.

-          Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

-          Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený na zápisním lístku, Změny je nutné včas a vždy písemně oznámit. Vychovatelka je zodpovědná pouze za přítomné žáky. Za žáka, který se nedostavil, ŠD neodpovídá.

-          Rodiče jsou povinni nahlásit telefonní čísla a jejich změny pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a pravidelně užívané léky.

-          Žákova nepřítomnost v ŠD musí být řádně omluvena. Pro uvolnění je nutná písemná omluvenka se jménem žáka, datem a hodinou uvolnění a podpisem rodičů.

-          Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žák řádně docházel do školy nebo školského zařízení.

-          Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

 -         Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

-          Nepřihlášení žáci mohou do ŠD při odpadnutí výuky, v ostatních případech je nutná písemná žádost opatřená datem, časem příchodu a odchodu a podpisem rodičů.

-          S poplatky za ŠD jsou rodiče seznámeni na začátku školního roku na stránkách školy.

-          Poplatky za provoz činí 100,- kč na žáka měsíčně, placeno pololetně.

-          Zákonní zástupci žáků mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte a mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí. Těmto vyjádřením musí být věnována pozornost.

-          Mají právo na poradenskou pomoc školy.

-          Mají právo požádat o uvolnění dítěte z ŠD.

 

              Bezpečnost a ochrana zdraví

-          Docházka přihlášených žáků je povinná.

-          Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

-          Oddělení ŠD (heren) se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků při standardním provozu ŠD.

-          Při činnostech ve škole může být na jednoho pedagogického pracovníka 30 žáků, mimo areál 25.

-          Žáci dodržují základní hygienická pravidla. ŠD zajišťuje ve spolupráci s ŠJ pitný režim.

-          Na ranní vyučování odcházejí žáci v doprovodu vychovatelky k hlavnímu vchodu, odkud odcházejí do jednotlivých tříd.

-          Na kroužky si děti odvádí vedoucí kroužků a vrací je zpět do ŠD.

-          Svévolné poškození majetku uhradí nebo zajistí opravu uvedením do původního stavu zákonní zástupci žáka.

-          V případě nevyzvednutí žáka do konce provozu ŠD vyrozumí vychovatelky nejprve zákonného zástupce, případně vedení školy a vyčkají na jejich rozhodnutí.

-          Žáci jsou povinni se ve školní družině řídit ustanovením tohoto řádu.

 

Schváleno školskou radou 1. 9. 2018

Platnost: od 3. 9. 2018

                                                                                                              Mgr. Julie Adamcová

                                                                                                                     ředitelka školy

Aktuality

Zápis do ZŠ

23. 3. 2020

UZAVŘENÍ MŠ - PRODLOUŽENÍ

16. 3. 2020

Karanténa

16. 3. 2020

Uzavření školy

10. 3. 2020

Hasík

9. 3. 2020

archiv