Vnitřní řád školní družiny

1)      Školní zařízení – družina mládeže pečuje o místní i dojíždějící žáky navštěvující ZŠ. Během   pobytu v tomto zařízení je volný čas dětí uspořádán tak, aby vyhovoval jejich zájmům a schopnostem. ŠD organizuje činnost žáků i v hodinách děleného vyučování. ŠD využívá pro svou činnost všechny místnosti pavilonu ŠD ( herna1, 2, chodba, přípravná třída, školní knihovna), internetovou učebnu, cvičnou kuchyni, školní tělocvičnu, školní pozemek a na vycházky prostory obce a jejího okolí.

2)      Provoz ŠD    6.30  -   16.00

3)      Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu ŠD a stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Seznámení s tímto dokumentem provádějí vychovatelky ŠD. Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č.74/205 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

 Povinnosti žáků

 

-          Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

-          Řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat.

-          Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školských nařízení vydané v souladu            s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.

-          Své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.

-          Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásí vychovatelce ŠD v ten den, kdy ke ztrátě došlo.

-          Zacházet s vybavením ŠD šetrně, udržovat prostory ŠD v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.

-          Žák je povinen chovat se ve ŠD tak, aby neohrožoval spolužáky ani zaměstnance školy. Při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu ŠD může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.

-          Žáci nesmějí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí. Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka k jinému žákovi či pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení tohoto řádu a žák bude ze ŠD vyloučen.

-          Žáci nesmějí nosit do ŠD cenné věci, vlastní hračky ani předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáků. ŠD nezodpovídá za jejich ztrátu.

-          Žáci nesmějí pořizovat nahrávky video, audio, foto, zákaz používání tabletů a mobilních telefonů. V nutných případech mobilní telefon povolují vychovatelky.

-          Jakmile přijde žák do ŠD, nesmí ji opustit bez dovolení přítomné vychovatelky.

-          Nevolnost nebo úraz oznámí žáci okamžitě vychovatelce. Zákaz používání, držení a šíření návykových a toxických látek.

-          Do ŠD si děti přinesou oděv na převlečení pro pobyt venku, výtvarné a pracovní činnosti. Své věci musí mít řádně označené a ukládají je na stanovené místo.

 

Práva žáků

-          Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.

-          Na vzdělání a školské služby podle školského zákona.

-          Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

-          Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.

-          Na informace a poradenskou pomoc školy.

-          Na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku.

-          Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením.

-          Na odpočinek, hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech.

-          Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

-          Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.

             

              Práva a povinnosti zákonných zástupců

-          O přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy.

-          Na zápisovém lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka v ŠD. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu než je na zápisním lístku je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informacemi, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů.

-          Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

-          Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený na zápisním lístku, Změny je nutné včas a vždy písemně oznámit. Vychovatelka je zodpovědná pouze za přítomné žáky. Za žáka, který se nedostavil, ŠD neodpovídá.

-          Rodiče jsou povinni nahlásit telefonní čísla a jejich změny pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a pravidelně užívané léky.

-          Žákova nepřítomnost v ŠD musí být řádně omluvena. Pro uvolnění je nutná písemná omluvenka se jménem žáka, datem a hodinou uvolnění a podpisem rodičů.

-          Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žák řádně docházel do školy nebo školského zařízení.

-          Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

 -         Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

-          Nepřihlášení žáci mohou do ŠD při odpadnutí výuky, v ostatních případech je nutná písemná žádost opatřená datem, časem příchodu a odchodu a podpisem rodičů.

-          S poplatky za ŠD jsou rodiče seznámeni na začátku školního roku na stránkách školy.

-          Poplatky za provoz činí 100,- kč na žáka měsíčně, placeno pololetně.

-          Zákonní zástupci žáků mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte a mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí. Těmto vyjádřením musí být věnována pozornost.

-          Mají právo na poradenskou pomoc školy.

-          Mají právo požádat o uvolnění dítěte z ŠD.

 

              Bezpečnost a ochrana zdraví

-          Docházka přihlášených žáků je povinná.

-          Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

-          Oddělení ŠD (heren) se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků při standardním provozu ŠD.

-          Při činnostech ve škole může být na jednoho pedagogického pracovníka 30 žáků, mimo areál 25.

-          Žáci dodržují základní hygienická pravidla. ŠD zajišťuje ve spolupráci s ŠJ pitný režim.

-          Na ranní vyučování odcházejí žáci v doprovodu vychovatelky k hlavnímu vchodu, odkud odcházejí do jednotlivých tříd.

-          Na kroužky si děti odvádí vedoucí kroužků a vrací je zpět do ŠD.

-          Svévolné poškození majetku uhradí nebo zajistí opravu uvedením do původního stavu zákonní zástupci žáka.

-          V případě nevyzvednutí žáka do konce provozu ŠD vyrozumí vychovatelky nejprve zákonného zástupce, případně vedení školy a vyčkají na jejich rozhodnutí.

-          Žáci jsou povinni se ve školní družině řídit ustanovením tohoto řádu.

 

Schváleno školskou radou 1. 9. 2018

Platnost: od 3. 9. 2018

                                                                                                              Mgr. Julie Adamcová

                                                                                                                     ředitelka školy

Aktuality

Betlémování

6. 12. 2019

Zdravá pětka

4. 12. 2019

IQ Landia

3. 12. 2019

Doprodej výrobků

2. 12. 2019

Šachový turnaj

29. 11. 2019

archiv