Úvodní stránka » Dokumenty ZŠ » Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

 Základní školy a mateřské školy Dolní Kralovice

 A. Základní škola

 Ustanovení pro žáky a rodiče 

1. Práva žáků

Žáci mají právo:

 • na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
 • jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku,
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
 • na svobodu ve výběru kamarádů,
 • na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jeho rodiny,
 • na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku,
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj,
 • v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,
 • jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce,
 • na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek.

 

2. Povinnosti žáků

 • Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. Případné poranění bezprostředně oznámí vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo řediteli školy.
 • Žáci dodržují pravidla kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a všechny dospělé osoby přiměřeným pozdravem v budově školy i v obci. Mimo školu se žáci chovají způsobem, který dělá škole čest a nepoškozuje její dobré jméno.
 • Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin.
 • Je zakázáno používat mobilní telefony a jiná technická zařízení v průběhu vyučování. O přestávce je lze používat výhradně k telefonování. Porušení tohoto zákazu včetně pořizování zvukových i obrazových nahrávek bude kvalifikováno jako hrubé porušení školního řádu.
 • Poruší-li žák tento zákaz, bude mu mobilní telefon odebrán a zpět bude vydán pouze rodičům nebo zákonným zástupcům žáka.
 • Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor a také třídnímu učiteli.
 • Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření, je žákům zakázáno.
 • Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě občanům.
 • Žák je zodpovědný za své studijní výsledky a chování.

 

3.Práva zákonných zástupců žáků

      Zákonní zástupci žáků mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 • volit a být voleni do školské rady,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
 • na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

 

  4. Povinnosti zákonných zástupců žáků

         Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

  • zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
  • vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka,

  • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

  • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem v článku 2.1,

  • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2. a 3. školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

  5. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

  • Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření, včetně předpisů a pokynů vztahujících se k oblasti BOZP.
  • Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním obtěžováním a využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami.
  • Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost, atd.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  6. Docházka do školy

  • Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.
  • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu, žákovské knížky, notýsku.
  • Při absenci žáka je nutno neprodleně (nejdéle do 3 dnů) informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
  • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
  • Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku v omluvném listu nebo notýsku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.
  • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole.
  • Pokud žák odchází ze školy před odpoledním vyučováním, seznámí s touto skutečností třídního učitele a příslušného vyučujícího, musí předložit písemnou žádost podepsanou zákonným zástupcem.
  • Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
  • Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

  -        na jednu vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,

  -        na jeden týden – třídní učitel (na základě písemné žádosti zákonných zástupců),

  -        na více jak 1 týden - ředitel školy (na základě písemné žádosti zákonných zástupců).

  • Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

   

  7. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

  • Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí rodiče žáka, který poškození způsobil.
  • Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
  • Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a zvážit i pedagogickou stránku.
  • Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
  • Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.

   8. Provoz a vnitřní režim školy

  • Vyučování začíná v 7.50 hodin. Žáky, kteří přicházejí do školy v 6.30, převezme vychovatelka, žáky, kteří přijdou později, vpustí do budovy uklízečka nejpozději do 7.05 hodin. Tito žáci odejdou do školní družiny nebo školního klubu, kde se ohlásí vychovatelce, která je zapíše do docházkového sešitu. Toto platí pro žáky 1. stupně i 2. stupně.
  • V 7.05 hod. uklízečka zamyká šatnu, všichni žáci opustí prostory šaten, odejdou do školní družiny nebo školního klubu. Pokud nejsou přihlášeni, tráví čas mimo školní budovu. Šatny se znovu otevírají v 7.30 hod.
  • V 7.35 přecházejí žáci ze šaten a školní družiny do tříd, kde se připraví na první vyučovací hodinu.
  • Do školy vstupují žáci určeným vchodem, ten používají také k odchodu ze školy.
  • Vchod do šatny se zamyká v 7.50 hodin.
  • Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách. Do tělocvičny vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi. V šatnách žáci nenechávají žádné cenné věci, peníze ani oblečení na tělesnou výchovu. K tomu jsou určeny skříně v kmenových třídách, kam si mohou sportovní oblečení a obutí uložit. O polední přestávce před obědem ukládají školní brašny do regálů před školní jídelnou, nikoliv v šatně. Škola nenese zodpovědnost za ztrátu výše zmíněných věcí, které v šatně nemají být.
  • Prvně zvoní v 7.45 hodin, druhým zvoněním v 7.50 začíná vyučování.
  • Žáci, kteří přijdou do školy později, se ohlásí domácím telefonem nebo použijí hlavní vchod pro vstup do budovy. Opozdilí žáci se chovají tak, aby nerušili probíhající vyučování, řádně se omluví vyučujícímu.
  • Časový sled vyučovacích hodin:

  07. 50 – 08. 35                       1. vyučovací hodina

  08. 40 – 09. 25                       2. vyučovací hodina

  09. 40 – 10. 25                       3. vyučovací hodina

  10. 30 – 11. 15                       4. vyučovací hodina

  11. 25 – 12. 10                       5. vyučovací hodina

  12. 20 – 13. 05                       6. vyučovací hodina

  13. 10 – 13. 55                       7. vyučovací hodina

  14. 00 – 14. 45                       8. vyučovací hodina

  • Žáci mohou být ve škole o polední přestávce pouze v místnosti k tomu určené. Dohled v této místnosti určí ředitele školy. Žáci, kteří o tuto možnost neprojeví zájem, odchází ze školy a přichází až na odpolední vyučování.
  • V průběhu vyučování není dovoleno vstupovat do tříd, vyvolávat učitele z hodiny ani jinak rušit vyučovací proces.
  • Po poslední vyučovací hodině odvede vyučující žáky do šatny, počká, až se převléknou a odejdou ze školy.
  • Do školní jídelny odvádějí žáky vyučující podle rozpisu. V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného stolování.
  • Provoz je stanoven řádem školní jídelny.

  9. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

  • Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu, zvlášť před jídlem a po použití WC.
  • Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
  • Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.
  • přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele.
  • přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po chodbách pavilonů, ve kterých mají kmenové třídy. Do jiné třídy vstupují jen ve výjimečných případech. Do jiných pavilonů bezdůvodně nevstupují. Do tělocvičny, školních dílen, jazykové učebny a počítačové učebny mohou vstupovat pouze s vyučujícím, v šatnách se žáci zdržují jen po nezbytně nutnou dobu, o přestávkách v nich nesmějí pobývat.
  • Žáci nesmějí během přestávek otevírat okna, manipulovat s ovládáním žaluzií a regulačními ventily ústředního topení.
  • Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Neměli by také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce a vyšší obnosy peněz. Ve výjimečných případech požádají o úschovu vyučující.
  • Žák nemanipuluje s elektrorozvody v laboratořích, s vybavením odborných pracoven, bez dohledu vyučujícího s uloženými exponáty a modely.
  • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a elektrickým vedením.
  • Neuposlechnutí přímého a jasného příkazu, vydaného pedagogickým pracovníkem za účelem ochránit život nebo zdraví žáků a dospělých osob, bude považováno za hrubé porušení školního řádu a bude za ně uložena důtka ředitele školy a žáci budou podle toho klasifikováni z chování.
  • Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy a plavecký výcvik platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
  • Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborných učeben. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do přílohy třídní knihy.
  • Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

  a)      se školním řádem,

  b)   se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při           odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,

  c)      se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,

  d)     s postupem při úrazech,

  e)      s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

  • Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně, před výukou v laboratořích, jazykových učebnách, školních dílnách či na školních pozemcích. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.
  • Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, plavecké výcviky). Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.
  • Poučení před prázdninami, provádí třídní učitel, který:

  a)      varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, kontakty s neznámými lidmi apod.,

  b)   upozorní je na možné nebezpečí ohrožení života a zdraví v případě nálezu a manipulace s         nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,

  c)     informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,

  d)     varuje před koupáním v místech, která neznají atp.   10. Školní úrazy

  • Každý úraz poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování v prostorách školy, při akcích školy a mimoškolních aktivitách, jsou žáci povinni hlásit neprodleně pedagogickému pracovníkovi, který za žáka v tu dobu zodpovídá a ten neodkladně provede zápis do knihy úrazů.
  • Kniha úrazů je uložena v kanceláři zástupce ředitele.

   11. Záznam o úrazu

  • Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, který provádí zápis do knihy úrazů ve spolupráci se zástupcem ředitele a pověřenými pracovníky.

   12. Ochrana před rizikovými jevy

  • Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
  • Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
  • Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
  • Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.
  • Projevy rasismu, xenofobie a diskriminace budou také považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.
  • Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.
  • Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.
  • Škola v oblasti prevence soc. pat. jevů pracuje podle Minimálního preventivního programu, který zpracovává školní metodik prevence.
  • Provést dechovou zkoušku na alkohol je u žáka oprávněna pouze Policie ČR za přítomnosti zákonných zástupců žáka.

   Schváleno Školskou radou 20. 10. 2016

  Platnost od 21. 10. 2016

                                                                                                Mgr. Jaroslav Kosprd

                                                                                                           ředitel školy

   


   

  B. Mateřská škola

  Vypracovaný dle zákona č.561/2004 Sb. – školský zákon a vyhlášky č.14/2005 Sb. 

  o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

  Zřizovatelem školy je obec Dolní Kralovice.

  1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí

  (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

  Dítě má právo:

  • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit)
  • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
  • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku).
  • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí).
  • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

   a)      Povinnosti dětí:

  • Děti se řídí pravidly chování, které si společně s učitelkami vytvářejí ve třídách na začátku školního roku.

  2. Podrobnosti k výkonu práva povinností zákonných zástupců

  Práva rodičů

  • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
  •  konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo vedoucí učitelkou
  • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
  •  zapojit se do práce SRPŠ a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí
  •  projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ vedoucí učitelce MŠ.
  •  na poradenskou pomoc ze stravy školy
  • Konzultační hodiny: aktuální časové rozvržení je dané režimem v MŠ (od 12.30 do 13.00), předem lze domluvit schůzku se všemi zaměstnanci školy

  Povinnosti rodičů

  • Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte.
  • Rodiče omlouvají děti v mateřské škole na tentýž den do 7.45 hod. telefonicky nebo osobně. Na následující den se děti v mateřské škole omlouvají kdykoli v průběhu dne.
  • Povinností rodičů je přivádět do mateřské školy dítě zcela zdravé.
  • Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, zdravotním stavu, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte, změnu bydliště atd.)
  • Úhrada úplaty za vzdělávání – zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ (Pokyn ředitele na hlavní nástěnce). Rodič je povinen včas platit úhradu za předškolní vzdělávání.

  V posledním školním roce před zahájením školní docházky je předškolní vzdělávání bezplatné.

                          

  3. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

  • Pravidla musí vycházet ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání (§ 2 odst. písm. c) školského zákona).
  • Podněty, žádosti, stížnosti, připomínky podávejte:

  -          osobně učitelce ve třídě, případně vedoucí učitelce, v případě nedohody řediteli školy

  -          písemně k rukám vedoucí učitelky

  4. Provoz a vnitřní režim

  Den v MŠ je uspořádán tak, aby zajišťoval správnou životosprávu dětí a aby vyhovoval jejich potřebám se zřetelem k věkovým a individuálním zvláštnostem.

  • Provozní doba MŠje od 6.30 do 16.00 hodin
  • Děti do MŠ přicházejí zejména od 6.30 do 7.45 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po dohodě s rodiči je možný pozdější příchod, který je nutno nahlásit předem, aby bylo možno dítě přihlásit na stravování.
  • Rodiče jsou povinnipředat osobně dítěučitelce, teprve potom může rodič opustit MŠ.
  • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky od doby převzetí od jejich zástupce do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
  • Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u vedoucí učitelky MŠ). Bez písemného pověření učitelky dítě nevydají nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
  • Úprava pravidel řešící situaci, kdy si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba před koncem provozu dítě nevyzvedne – učitelka kontaktuje telefonicky zákonné zástupce dítěte a vedoucí učitelku, s dítětem setrvá v MŠ do 17.00 hodin. Pokud se nepodaří zákonné zástupce kontaktovat, je učitelka oprávněna obrátit se na orgán sociálně - právní ochrany dítěte (OSPOD).
  • Při nástupu dítěte do mateřské školy se uplatňuje individuálně upravený adaptační režim.
  • Spontánní hra: od příchodu dětí do pobytu venku, odpoledne do rozchodu se zřetelem na individuální potřeby dětí.
  • Činnosti řízené pedagogem: probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi s ohledem na potřeby dětí.
  • Sledování televize, videa, DVD: využívá se ojediněle na krátkou dobu (cca 20 minut) – podle potřeby jako součást vzdělávacích činností
  • Pohybové aktivity: denně zdravotně preventivní aktivity, průběžně pohybové chvilky, pobyt venku.
  • Pobyt venku: pozemek využívaný k pohybové aktivitě – zahrada MŠ. Vycházky obcí, různé trasy. Děti jsou venku minimálně dvě hodiny v dopoledních hodinách, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v MŠ (vyhláška 410/2005), neuskutečňuje se při silném mrazu, větru, silném dešti a inverzích.
  • Odpočinek, spánek: zařazený po obědě, vychází se z individuálních potřeb dítěte, zhruba v 13.30 hod. nespící děti vstávají a jsou jim nabídnuty klidné činnosti.

  Denní režim – organizace dne

  6.30 – 7.45 scházení dětí (po domluvě lze i později)

  6.30 – 8.50 hry dle volby a přání dětí, individuální péče, ranní komunitní kruh, cvičení, ranní pohybové                aktivity

  8.50 – 9.15 hygiena, svačina

  9.15 – 9.35 didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně

  9.35 – 9.45 hygiena, převlékání

  9.45 – 11.45 pobyt venku

  11.45 – 11.50 převlékání, hygiena

  11.50 – 12.30 hygiena, oběd

  12.30 – 14.30 hygiena, odpočinek

  13.30 – 14.30 klidné náhradní aktivity pro nespící děti

  14.30 – 15.00 hygiena, svačina

  14.30 – 16.00 odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, individuální péče

   5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

  (§ 30dst. 1 písm. c) školského zákona)

  • v rámci předcházení úrazům jsou děti pravidelně poučovány o bezpečnosti
  • při úrazu je neprodleně informován zákonný zástupce dítěte, v případě převozu do nemocnice určí vedoucí učitelka pracovníka školy, který bude dítě doprovázet
  • k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělání, stanoví ředitel školy počet pedagogů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

  a)      20 dětí z běžných tříd, nebo

  b)      12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

  • Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené
  • v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
  • v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.
  • Při zvýšení počtu nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího učitele, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
  • důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy, prevence a řešení šikany ve škole je i výchovně vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
  •  v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky MŠ monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školského poradenského zařízení.
  •  důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.
  • prevence šíření infekčních onemocnění – nemocné dítě oddělit od ostatních dětí, zajistit dohled zletilé fyzické osoby a kontaktovat zákonné zástupce dítěte (§ 7 odst.3 zák. 258/2000 Sb.).
  • pedagogové neaplikují dětem žádná léčiva přinesená z domova.
  • zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví (zbraně, omamné látky, alkohol) včetně výslovného zákazu kouření a požívaní alkoholických nápojů (ve vnitřních i vnějších prostorách školy, v průběhu výuky a školních akcí)
  • podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s činnostmi MŠ (mobily, cennosti, jízdní kola apod.). – rodiče byli poučeni o tom, že škola nezodpovídá za cennosti přinesené do MŠ.

  6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

  (§30 odst. 1 písm. d. školského zákona)

  • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole jsou děti vedeny k šetrnému zacházení s hračkami. Každou závadu nebo poškození ve třídě, šatně i na zahradě děti hlásí učitelce nebo provozním zaměstnancům MŠ.

  7. Ukončení docházky do MŠ

  Ředitel ZŠ a MŠ může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

  • dítě se bez omluvy zástupcem dítěte nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
  • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
  • v průběhu zkušebního pobytu – ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

   Schváleno Školskou radou 20. 10. 2016

  Platnost od 21. 10. 2016

                                                                                                Mgr. Jaroslav Kosprd

                                                                                                           ředitel školy

   

                                                                                            

  Aktuality

  ZMĚNA - OBĚDY 3.9.2018

  12.7.2018

  Seznam pomůcek pro 1. třídu 2018 / 2019

  29.6.2018

  Školní družina

  26.6.2018

  Agroolympiáda

  19.6.2018

  Aviatická expedice Praha

  15.6.2018

  archiv