Úvodní stránka » Informace MŠ » Zápis ze schůze rodičů

Zápis ze schůze rodičů konané 20.9.2016

 • Schůze se zúčastnilo 26 rodičů. Přítomni byli  ředitel školy Mgr. Jaroslav Kosprd, vedoucí učitelka MŠ Štěpánka Hodáčová, učitelka Danuše Vošická, Dis. a  nová pedagogická síla Nikola Červenková, Dis., která nastoupila na místo Jarmily Roučkové, která odešla do důchodu.
 • Rodiče byli seznámeni s letošním rozdělením dětí do tříd – v 1.třídě (Žabičky) máme 12 dvouletých dětí, 11dětí tříletých, ve 2.třídě (Rybičky) jsou 2 předškoláci, 3 pětiletí, 15 čtyřletých, 3 tříletí. Adaptace nových dětí stále probíhá, řeší se individuálně  podle potřeb dětí.
 • Je dobré, aby se rodiče seznámili se Školním řádem, kde je uveden způsob omlouvání dětí, práva a povinnosti rodičů atd. S denním režimem se mohou děti seznámit v článku Běžný den v MŠ, který je přístupný na hlavní nástěnce nebo na webových stránkách školy – www.zsdolnikralovice.cz/mateřská škola/informace pro rodiče/, kde jsou průběžně uváděny aktuální informace o dění v MŠ (pro  rodiče, kteří nemohou v MŠ  sledovat nástěnky). Byla připomenuta doba ranního příchodu do 7.45, pozdější příchod je nutné hlásit předem.
 • Platby školného jsou uvedeny na hlavní nástěnce – Pokyn ředitele za stanovení úplaty … Základní měsíční částka je 250,Kč, platí se v MŠ.
 • Logopedie – pro zájemce o nápravu řeči pořádá logopedická asistentka Mgr. Irena Pojezná informační schůzku v pondělí 26.9.2016 od 14.00hodin v 1.třídě ZŠ.
 • Rodiče byli seznámeni s plánovaným uzavřením MŠ ve školním roce. Týká se to vánočního volna – od pátku 23.12.2016 do pondělí 2.1.2017. O hlavních prázdninách nebude provoz v MŠ  6 týdnů, od 10.7.2017 do 18.8.2017. O dalších, vedlejších, prázdninách bude MŠ v provozu podle počtu přihlášených dětí.

Podzimní prázdniny –st. 26.10. a čt.27.10. 2016,

pololetní p. – pátek 3.2.2017,

jarní p. – od 6.3. do 10.3.2017,

velikonoční p.– čt. 13.4. a pá. 14.4.2017

 • Pitný režim – děti mají možnost pití po celé dopoledne. Náklady na pitný režim jdou z prostředků SRPŠ.
 • Odvádění dítěte – pokud rodiče svěří vyzvedávání dítěte jiné osobě (sourozenec, prarodiče ..) je třeba to uvést v Dohodě o vyzvedávání dítěte, kterou si vyžádejte ve třídě u paní učitelky.
 • Prosíme o hlášení všech změn týkajících se dítěte, např. změna telefonního čísla, bydliště apod.
 • Placení stravného – s přechodem účtu ZŠ a MŠ z České spořitelny do IPB, která nemá zatím sběrný účet, dochází ke změně placení stravného :,na stránkách školy rodiče najdou vedle jména dítěte částku za uplynulý měsíc, kterou uhradí převodem na příslušný uvedený účet. Nahlašte, prosím,  kdo nemá přístup k internetu, bude dále dostávat „lístek“ (složenku) s údaji. S případnými dotazy se obracejte na paní Mendlovou v ZŠ (tel.317856418)
 • Spolupracujeme s přípravnou třídou – společná účast na divadelních představeních,  ekologických pořadech, plavání předškolních dětí, Slavnostním pasováním na školáky atd. Budeme zjišťovat zájem o účast na předplaveckém kurzu dětí v Pelhřimově, týká se starších dětí. Protože letos nemáme předškoláky bude výběr programu na „Pasování“  na rodičích z přípravky.
 • Rodiče byli seznámeni s nabídkou zimního fotografování dětí, které bude 31.10.2016  v 8.00 hodin v mateřské škole.
 • Rodiče mají možnost využít oční vyšetření dětí nestátním zdravotnickým zařízením Primavizus přímo v MŠ. Zájem o vyšetření nahlašte v MŠ, cena vyšetření je 150,-Kč.
 • Rodičovské sdružení v naší mateřské škole se přejmenovalo v souladu s novelou občanského zákoníku na Spolek rodičů při MŠ Dolní Kralovice. Přítomní rodiče si zvolili své zástupce v tomto složení : předseda Spolku Eliška Švejdová, pokladník Kamila Bímová,jednatel Barbora Blažejovská.
 • Zprávu o hospodaření Spolku přednesla paní Bímová, zpráva je k nahlédnutí v MŠ. Rodiče si odhlasovali příspěvek na jedno dítě na školní rok v minimální výši  300,-Kč, rodiče jej mohou platit do konce listopadu. Tento příspěvek je zdroj příjmů našeho Spolku rodičů, dalším je  sběr pomerančové kůry a hliníkového odpadu, a hlavní jsou příspěvky od sponzorů,  které oslovujeme. Vážíme si jakékoli částky. Tyto prostředky využíváme např. na nákup hraček do MŠ (vánoční nadílka), knihy pro předškoláky, platíme některé kulturní pořady, přispívá se na dopravu na výlety apod. V minulosti jsme zakoupili dřevěné domečky na zahradu MŠ v ceně 30.000,-Kč, dřevěné auto také na zahradu apod.
 • Na zahradě mateřské školy letos přibyly nové zahradní prvky hrazené z dotací. Nad návrhem osázení zahrady MŠ zelení a přírodními prvky , který přítomným přednesla p. Tereza Viktorová, proběhla debata. O dalším postupu vás budeme informovat.

 

Zapsala Štěpánka Hodáčová, vedoucí učitelka MŠ

 

Aktuality

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

25.7.2017

SEZNAM POTŘEB PRO ŽÁKY 1. TŘÍDY

30.6.2017

Piknik 4. a 5. třídy

29.6.2017

Školní výlet Lipno

29.6.2017

Školní akademie

29.6.2017

archiv