Zš a Mš Dolní Kralovice
ZŠ a MŠDolní Kralovice

Nový školní řád od 1.9.2017

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ A MŠ DOLNÍ KRALOVICE

Základní školy a mateřské školy Dolní Kralovice

B/ Mateřská škola

 

Vypracovaný dle zákona č.561/2004 Sb. – školský zákon a vyhlášky č.14/2005 Sb.
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem školy je obec Dolní Kralovice.

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí

(§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

Dítě má právo:

  aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit)

  být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

  na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku).

  být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí).

 být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

 

Povinnosti dětí:

 • Děti se řídí pravidly chování, které si společně s učitelkami vytvářejí ve třídách na začátku školního roku.

 

2. Podrobnosti k výkonu práva povinností zákonných zástupců

Práva rodičů

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 •  konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo vedoucí učitelkou
 •   přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 •  zapojit se do práce SRPŠ a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí
 •   projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ vedoucí učitelce MŠ.
 •   na poradenskou pomoc ze strany školy
 • Konzultační hodiny: aktuální časové rozvržení je dané režimem v MŠ (od 12.30 do 13.00), předem lze domluvit schůzku se všemi zaměstnanci školy

 

 

Povinnosti rodičů

 • Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte.

Rodiče omlouvají děti v mateřské škole na tentýž den do 7.45 hod. telefonicky nebo osobně. Na následující den se děti v mateřské škole omlouvají kdykoli v průběhu dne.

 • Povinností rodičů je přivádět do mateřské školy dítě zcela zdravé.
 • Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, zdravotním stavu, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte, změnu bydliště atd.)
 • Úhrada úplaty za vzdělávání – zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ (Pokyn ředitele na hlavní nástěnce). Rodič je povinen včas platit úhradu za předškolní vzdělávání.

Od zahájení povinné  předškolní docházky   je  vzdělávání bezplatné.

                              

 

3. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 • Pravidla musí vycházet ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání (§ 2 odst. písm. c) školského zákona).
 • Podněty, žádosti, stížnosti, připomínky podávejte:
 • osobně učitelce ve třídě, případně vedoucí učitelce, v případě nedohody řediteli školy
 • písemně k rukám vedoucí učitelky

 

4. Provoz a vnitřní režim

Den v MŠ je uspořádán tak, aby zajišťoval správnou životosprávu dětí a aby vyhovoval jejich potřebám se zřetelem k věkovým a individuálním zvláštnostem.

  Provozní doba MŠje od 6.30 do 16.00 hodin

  Děti do MŠ přicházejí zejména od 6.30 do 7.45 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po dohodě s rodiči je možný pozdější příchod, který je nutno nahlásit předem, aby bylo možno dítě přihlásit na stravování.

  Rodiče jsou povinnipředat osobně dítěučitelce, teprve potom může rodič opustit MŠ.

  Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky od doby převzetí od jejich zástupce do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

  Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u vedoucí učitelky MŠ). Bez písemného pověření učitelky dítě nevydají nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 Úprava pravidel řešící situaci, kdy si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba před koncem provozu dítě nevyzvedne – učitelka kontaktuje telefonicky zákonné zástupce dítěte a vedoucí učitelku, s dítětem setrvá v MŠ do 17.00 hodin. Pokud se nepodaří zákonné zástupce kontaktovat, je učitelka oprávněna obrátit se na orgán sociálně - právní ochrany dítěte (OSPOD).

  Při nástupu dítěte do mateřské školy se uplatňuje individuálně upravený adaptační režim.

  Spontánní hra: od příchodu dětí do pobytu venku, odpoledne do rozchodu se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 Činnosti řízené pedagogem: probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi s ohledem na potřeby dětí.

Sledování televize, videa, DVD: využívá se ojediněle na krátkou dobu (cca 20 minut) – podle potřeby jako součást vzdělávacích činností

  Pohybové aktivity: denně zdravotně preventivní aktivity, průběžně pohybové chvilky, pobyt venku.

  Pobyt venku: pozemek využívaný k pohybové aktivitě – zahrada MŠ. Vycházky obcí, různé trasy. Děti jsou venku minimálně dvě hodiny v dopoledních hodinách, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v MŠ (vyhláška 410/2005), neuskutečňuje se při silném mrazu, větru, silném dešti a inverzích.

 Odpočinek, spánek: zařazený po obědě, vychází se z individuálních potřeb dítěte, zhruba v 13.30 hod. nespící děti vstávají a jsou jim nabídnuty klidné činnosti.

 

Denní režim – organizace dne

 

 6.30 – 7.45      scházení dětí (po domluvě lze i později,  kromě dětí plnící povinnou předškolní docházku)             

 6.30 – 8.50      hry dle volby a přání dětí, individuální péče,                            ranní komunitní kruh,

                        cvičení, ranní pohybové aktivity                   

  8.50 – 9.20      hygiena, svačina

  9.20 – 9.35      didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně

  9.35 – 9.45      hygiena, převlékání

  9.45 – 11.45    pobyt venku

  11.45 – 11.50  převlékání, hygiena

  11.50 – 12.30  hygiena, oběd

  12.30 – 14.30  hygiena, odpočinek

  13.30 – 14.30  klidné náhradní aktivity pro nespící děti

  14.30 – 15.00  hygiena, svačina

  14.30 – 16.00  odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí,                 individuální péče

 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

(§ 30dst. 1 písm. c) školského zákona)

 • v rámci předcházení úrazům jsou děti pravidelně poučovány o bezpečnosti
 • při úrazu je neprodleně informován zákonný zástupce dítěte, v případě převozu do nemocnice určí vedoucí učitelka pracovníka školy, který bude dítě doprovázet

 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělání, stanoví ředitel školy počet pedagogů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

  Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

  Při zvýšení počtu nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího učitele, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 • důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy, prevence a řešení šikany ve škole je i výchovně vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky MŠ monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školského poradenského zařízení.
 • důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.
 • prevence šíření infekčních onemocnění – nemocné dítě oddělit od ostatních dětí, zajistit dohled zletilé fyzické osoby a kontaktovat zákonné zástupce dítěte (§ 7 odst.3 zák. 258/2000 Sb.).
 • pedagogové neaplikují dětem žádná léčiva přinesená z domova.
 • zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví (zbraně, omamné látky, alkohol) včetně výslovného zákazu kouření a požívaní alkoholických nápojů (ve vnitřních i vnějších prostorách školy, v průběhu výuky a školních akcí)
 • podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s činnostmi MŠ (mobily, cennosti, jízdní kola apod.). – rodiče byli poučeni o tom, že škola nezodpovídá za cennosti přinesené do MŠ.

 

 

6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

(§30 odst. 1 písm. d. školského zákona)

 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole jsou děti vedeny k šetrnému zacházení s hračkami. Každou závadu nebo poškození ve třídě, šatně i na zahradě děti hlásí učitelce nebo provozním zaměstnancům MŠ.

 

7. Ukončení docházky do MŠ

Ředitel ZŠ a MŠ může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 1. dítě se bez omluvy zástupcem dítěte nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 3. v průběhu zkušebního pobytu – ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

 

8. Povinné předškolní vzdělávání

 

Povinnost předškolního vzdělávání s účinností od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě , které dosáhne do konce srpna 5 let,  předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.

Předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu („spádová mateřská škola“). Pokud je dítě přijato do jiné, než spádové školy, je tato skutečnost oznámena řediteli spádové školy. Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, ale dítě  může mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech.

.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání se v mateřské škole  stanovuje v rozsahu nejméně 4 hodiny denně , tj. od 7,45 do 11,45 hodin.

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i individuálním  vzděláváním dítěte, vzděláváním v přípravné třídě základní školy nebo třídě školy speciální nebo vzděláváním v zahraniční škole na území ČR.

 

Zákonný zástupce je povinen omlouvat  dítě z povinného předškolního vzdělávání. Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Rodiče omlouvají děti v mateřské škole na tentýž den do 7.45 hod. telefonicky nebo osobně. Na následující den se děti v mateřské škole omlouvají kdykoli v průběhu dne.                                 Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte písemně  (omluvný  list) neprodleně po ukončení nepřítomnosti dítěte, nejpozději však do 3 dnů od výzvy.  V případě dlouhodobé neomluvené absence je škola povinna nahlásit situaci  na orgán sociálně - právní ochrany dítěte (OSPOD) .  

 

Individuální vzdělávání dítěte

 

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro toto dítě zvolit individuální vzdělávání. V případě individuálního vzdělávání převážnou  část školního roku je zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce mateřské školy 3 měsíce před zahájením školního roku.

V průběhu školního roku lze individuálně, dítě s povinným předškolním vzděláváním, vzdělávat nejdříve ode dne, kdy je ředitelce školy doručeno oznámení o individuálním vzdělávání.

Oznámení musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, adresu trvalého bydliště dítěte, období, ve kterém se bude dítě individuálně vzdělávat a důvody pro toto vzdělávání. Ředitelka mateřské koly poskytne zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (vzdělávací obsah ŠVP PV).

V měsíci prosinci bude zákonný zástupce vyzván, aby se dostavil do mateřské školy k ověření osvojování očekávaných výstupů dítěte. Případně bude zákonnému zástupci doporučen další postup při vzdělávání.

Pokud se zákonný zástupce nedostaví s dítětem k ověření ve stanoveném nebo náhradním termínu, bude dítěti individuální vzdělávání ukončeno.

 

Vypracovala Danuše Vošická , vedoucí učitelka MŠ

Aktualizace dne 21. 8. 2017                                                           

Platnost od 1. 9. 2017

                                                                                                                                                 

Mgr.Julie  Adamcová                                                                                                                                ředitelka školy

Datum vložení: 1. 10. 2020 18:48
Datum poslední aktualizace: 28. 1. 2021 18:49
Autor: Správce Webu

Mateřská škola

Rodiče

Zvonění

7:50 - 8:35        1. vyuč. hodina

8:45 - 9:30        2. vyuč. hodina

9:50 - 10:35      3. vyuč. hodina

10:40 - 11:25    4. vyuč. hodina

11:30 - 12:15    5. vyuč. hodina

12:25 - 13:10    6. vyuč. hodina

13:15 - 14:00    7. vyuč. hodina

14:05 - 15:00    8. vyuč. hodina

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Školní časopis

Odkaz na školní časopis

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1
1
2 3 4
1
5 6
7 8 9
1
10
1
11
1
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Sponzoři a certifikáty